Begrippen / Kern lexicon

In de Kern catalogus/datasheet kunt u begrippen tegenkomen die onderstaand verder worden toegelicht:  

 

Afleesbaarheid [d] Kleinste afleesbare gewichtswaarde bij digitale aflezing. 
Conformiteitsverklaring van de fabrikant De fabrikant verklaart dat voldaan wordt aan de voor het product toepasselijke EU-richtlijnen. Bij elektronische weegschalen altijd in samenhang met het CE-keurmerk.
Dierweegprogramma

Als het dier zich tijdens het wegen beweegt, wordt met de HOLD-toets een stabiele gemiddelde waarde berekend. Deze waarde blijft zo lang "bevroren” tot er opnieuw op de HOLD-toets wordt gedrukt.
➔ Schokvrij wegen 

Draadloze communicatie Tussen plateau en afleesinrichting bij KERN-weegschalen via geïntegreerde draadloze module. Bereik bij directzichtverbinding ca. 10 - 20 m afhankelijk van het mode.
Gebruiksnauwkeurigheid Toeslag voor de meetonzekerheid bij gebruik van een weegschaal in de praktijk. Is in de bijlage van het DKD-kalibratiecertificaat aangegeven.
Gegevensinterface Om de weegschaal aan te sluiten op een printer, pc, netwerk of een tweede weegschaal. De beschikbare interfaces staan vermeld bij het model. Typische interfaces zijn bv. RS-232, USB, LAN, DUAL, digitale I/O enz. De parameters van de interface kunnen ingesteld worden op de weegschaal.
GLP = Goede laboratoriumpraktijken

➔ ISO/GLP-protocol

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points
= Risicoanalyse en kritsche aandachtspunten. Het HACCP-concept is een preventief systeem dat de voedselveiligheid moet garanderen. In de EG-verordening 852/2004 geldt het naleven van het HACCP-concept als verplicht voor alle bedrijven die zich bezighouden met de productie, verwerking en verkoop van levensmiddelen.
Herleidbaarheid tot de nationale norm Voorwaarde voor een correcte meting is het gevalideerde, sluitende bewijs dat een meetinstrument herleid kan worden tot de internationale of nationale norm. De wettelijk verplichte normen bevinden zich in Duitsland bij het PTB.
IJkwaarde [e] Maat voor de ijktolerantie, afhankelijk van de weegschaal, meestal tussen 1 d en 10 d
zie Afleesbaarheid [d]
Infrarood-interface Om gegevens over te dragen van meetinstrument naar printer, pc of andere randapparatuur.
Kalibreren of ijken DKD-kalibratie kan bij elke goed werkende weegschaal. DKD-kalibratie is een door de overheid gecontroleerde, niet-ambtelijke dienstverlening om de hoge kwaliteitseisen conform DIN EN ISO 9000 e.v. te waarborgen, bijv. bij productie of onderzoek. IJken kan men alleen weegschalen met typegoedkeuring met het groene M-teken.
KERN Communication Protocol (KCP) Het KERN Communication Protocol (KCP) is een gestandaardiseerde interface-commandorecord voor KERN-weegschalen en andere instrumenten die voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties zorgt. KERN apparaten met KCP kunnen zo makkelijk in computer, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd.
Kleinste deelgewicht bij het tellen Kleinste stuksgewicht dat de weegschaal voor de stukstelling neemt. In de tabel met productinformatie bij het betreffende model vermeld met "g/stuk".
Kwaliteitsbeheer Controle van de testmiddelen
Overeenstemmingsbeoordeling Procedure om de beloofde eigenschappen volgens erkende voorschriften te bevestigen. Bij weegschalen gaat het om de ijking.
Receptuur niveau A Receptuur en meerdere tarra's te programmeren in het weegschaalgeheugen (netto-totaal).
Receptuur niveau B Intern geheugen voor alle recepturen met naam en gewenste waarde van de bestanddelen. Gebruiksvriendelijk menu m. b. v. display.
Referentieoptimalisering bij de stukstelling Het referentiegewicht wordt tijdens het telproces meerdere keren automatisch berekend. Verhoogt de telnauwkeurigheid.
Reproduceerbaarheid = Standaardafwijking

Maat van de overeenstemming bij herhalings-metingen (bijv. weegschaal) onder dezelfde omstandigheden. Meestal 1 d of lager. Kwaliteitskenmerk.

Single-Cell-technologie

De weegcel bestaat uit één aluminium blok, wat een zeer hoge meetkwaliteit tot gevolg heeft.
➔ FORCE

Standaardafwijking = Reproduceerbaarheid

Maat van de overeenstemming bij herhalings-metingen (bijv. weegschaal) onder dezelfde omstandigheden. Meestal 1 d of lager. Kwaliteitskenmerk.

Stukstelling van afzonderlijke delen Men weegt bijv. 10 identieke delen; het referentieaantal is 10. De weegschaal geeft dan automatisch het gemiddelde gewicht per deel aan. Vervolgens worden dezelfde te tellen delen direct in stuks weergegeven. Hierbij geldt: hoe hoger het referentieaantal, des te hoger de telnauwkeurigheid.
Tarra-aftrek  ➔ tarreren, automatisch
Tarreren, automatisch Na het plaatsen van de tarrabak geeft de weegschaal direct nul aan. Tijdbesparend.
Teloptimalisatie ➔ referentie-optimalisering
Telresolutie De telresolutie in punten word berekend als het quotiënt van het weegbereik [Max] en het kleinste deelgewicht. Het is een uitspraak over de telnauwkeurigheid.
Testmiddelcontrole in het QM-systeem in combinatie met de kwaliteitsnormen Een organisatie die volgens een kwaliteitsnorm zoals DIN EN ISO 9000 e.v. gecertificeerd is, bv. een productiebedrijf, is verplicht om in het kader van zijn kwaliteits-beheersysteem te voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. Nauwkeurig werkende meetinstrumenten zijn hiervoor een dwingende voorwaarde.

In de DIN EN ISO 9001-publicatie van december 2008 is in hoofdstuk 7.6 "Beheer van controle
? en meetinstrumenten" vastgelegd dat meetinstrumenten op geregelde tijdstippen en voor gebruik gekalibreerd moeten worden. De hiervoor vereiste meettoestellen en meetnormen moeten:
• tot internationale of nationale normen herleid kunnen worden.
• hun meetonzekerheid moet bekend zijn
• ze moeten voorzien zijn van een eenduidige identificatie
• de test moet gedocumenteerd worden
De DKD-kalibratie voldoet aan al deze eisen.

Toegestane omgevingstemperatuur Bij over- of onderschrijding zijn meetfouten mogelijk. Deze is bij ijkbare weegschalen op het typeplaatje aangegeven.
Weegbereik [Max] Met de spoel in een permanente magneet wordt werkbereik van de weegschaal. Het hoogste gewicht waarmee de weegschaal kan worden belast.
Weegschaal met twee bereiken Het totale weegbereik van een weegschaal is onderverdeeld en begint met afleesbaarheid d1. Na dit precisiebereik is de afleesbaarheid d2, meestal 2 x d1. De omschakeling vindt automatisch plaats.
terug naar top